Tímto, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), Vás spolek Hemojunior,z.s. se sídlem Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, Praha 5- Motol, IČO: 26540584, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 12056, informuje o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s podpisem přihlášky poskytnete. Stávající souhlasy registrovaných členů nadále zůstávají platné.

1) Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl v souvislosti s podpisem přihlášky a výslovným souhlasem. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, emailová adresa a telefonní číslo.

2) Účel zpracování osobních údajů

Správce osobní údaje zpracovává v souladu s platnými předpisy a v rámci zajišťování své činnosti a plnění svých cílů, pouze pro účely činnosti spolku a to zejména :

  • pro vedení seznamu členů
  • vedení evidence doručovacích a emailových adres pro zasílání pozvánek na pořádané akce a k zasílání aktuálních informací v souvislosti s činností spolku a pomocí rodinám dětí s hemofilií
  • vedení evidence placení členských příspěvků
  • vedení archivu fotografií, jejichž pořizování a uchovávání se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

3) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí pouze Hemojunior, z.s., jakožto jejich správce. Zpracování je prováděno elektronicky i v listinné podobě za dodržování všech bezpečnostních zásad.

4) Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu trvání členství subjektu údajů ve spolku. Po ukončení členství jsou z elektronických databází vymazány a osobní údaje poskytnuté v listinné podobě jsou skartovány.

5) Práva subjektů údajů

  • subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo částečně
  • souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Hemojunioru, z.s.
  • subjekt údajů má právo kdykoliv získat informace o údajích, které o jeho osobě správce údajů eviduje a po celou dobu zpracovávání osobních údajů má ke svým osobním údajům přístup
  • má právo na vysvětlení v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, má právo požádat o jejich opravu anebo může požádat o jejich výmaz
  • má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

6) Prohlášení

Hemojunior, z.s. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů poskytnutým podpisem přihlášky do spolku, který je jednoznačným potvrzením a vyjádřením svobodného, dobrovolného, konkrétního a informovaného souhlasu se srozumitelně popsaným účelem, pro který byl souhlas udělen. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání nabídek správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány na základě jeho výslovného souhlasu a to za výše uvedených podmínek. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Poskytnuté osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů nejsou předávány žádným třetím stranám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci a jiným stranám. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Zásady dodržování právních předpisů o Ochraně osobních údajů v souvislostí s nařízením GDPR zajišťuje rovněž Vnitřní směrnice spolku, která je k dispozici u Výboru Hemojunioru, z.s.
Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky týkající se naší politiky ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@hemojunior.cz