Poslední změny ve stanovách jsou zvýrazněny červenou barvou.

Čl. I. Úvodní ustanovení.

Hemojunior je dobrovolnou, neprofesionální organizací sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese či společenského postavení, kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem postiženým hemofilií.

Sídlem Hemojunioru je:

Hematologické oddělení Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol V úvalu 84 150 06 Praha 5

 

Čl. II. Cíl činnosti sdružení Hemojunior

Prvořadými úkoly Hemojunioru jsou zejména:

Podílet se na zkvalitnění života dětí s hemofilií. Rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s hemofilií, spolupráci se zdravotníky a širokou veřejností. Získávání finančních prostředků pro postižené děti prostřednictvím sbírek a darů od jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i v zahraničí.

Čl. III. Členství

Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

O přijetí za člena rozhoduje výbor.

Členství vzniká přijetím člena. Členovi, který se zvlášť významným způsobem, ať profesně nebo soukromě, zasloužil o činnost občanského sdružení Hemojunior, může být udělen status „Čestného členství“, tento status uděluje Výkonný výbor.

Členství zaniká: a) vystoupením člena písemným oznámením, b) úmrtím člena, c) zánikem právnické osoby, d) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady. e) vyloučením člena, který 2 roky nezaplatil členský příspěvek a nepodílí se na činnosti spolku. f) k 31. 12. roku dovršení 18 let věku člena

Seznam členů spolku je neveřejný, je přístupný jen členům spolku. Seznam obsahuje jméno a příjmení člena, datum narození, bydliště, kontaktní údaje, den vzniku a ukončení členství. Seznam vede Výbor spolku.

Čl. IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • volit do orgánů spolku, za člena do 18 let má právo volit jeho zákonný zástupce,
 • být volen do orgánů spolku, za člena do 18 let má právo být volen jeho zákonný zástupce,
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi.

2. Člen má povinnosti zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • platit členské příspěvky.

Čl. V. Orgány Hemojunioru

Nejvyšším orgánem Hemojunioru je Valná hromada, která určuje hlavní směr činnosti Hemojunioru.

Výkonným orgánem je Výbor spolku.

Statutárním orgánem spolku je předseda, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn v souladu s rozhodnutím Výboru rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku.

Čl. VI. Valná hromada

Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

Valná hromada je usnášeníschopná tehdy, jestliže se sejde alespoň 10 řádných členů.

Valná hromada se usnáší na základních dokumentech upravujících činnost Hemojunioru. Valná hromada volí na tříleté období členy Výboru a určuje jejich počet. Volby probíhají ve dvou kolech, přičemž 1. kolo probíhá korespondenčně a 2. kolo probíhá na schůzi Valné hromady na základě výsledků 1. kola.

Valná hromada volí členy Výboru. Určuje jejich počet.

Rozhoduje o zániku členství.

Rozhoduje o zániku Hemojunioru a majetkovém vypořádání.

Čl. VII. Výbor

Výbor je výkonným orgánem Hemojunioru, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

Výbor svolává Valnou hromadu dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky.

Výbor řídí činnost spolku, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a další členy, jejichž počet určí Valná hromada.

Předseda a místopředseda jednají jménem Hemojunioru, a to každý samostatně.

Výbor rozhoduje o přijetí člena.

Čl. VIII. Zásady hospodaření

1. Hmotná základna Hemojunioru vzniká z:

 • členských příspěvků
 • dotací, nadací
 • sponzorských darů, jiných podpor a grantů poskytnutých na projekty spolku.

2. Majetek Hemojunioru slouží:

 • ke krytí nezbytných potřeb spojených s jeho činností,
 • ostatní finanční prostředky slouží především k dotování společných akcí pořádaných pro děti s hemofilií za účelem zkvalitnění jejich života s touto nemocí.
 • spolek vede účetnictví v souladu s právními předpisy, přehled hospodaření spolku je předkládáno ke kontrole a schválení Valné hromadě.

Čl. IX. Zánik spolku

Spolek zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem nebo
 • pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. X. Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.