Poslední změny ve stanovách jsou zvýrazněny červenou barvou.

Čl. I. Úvodní ustanovení.

Hemojunior je dobrovolnou, neprofesionální organizací sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese či společenského postavení, kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem postiženým hemofilií.

Sídlem Hemojunioru je:

Hematologické oddělení Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol V úvalu 84 150 06 Praha 5

 

Čl. II. Cíl činnosti sdružení Hemojunior

Prvořadými úkoly Hemojunioru jsou zejména:

Podílet se na zkvalitnění života dětí s hemofilií. Rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s hemofilií, spolupráci se zdravotníky a širokou veřejností. Získávání finančních prostředků pro postižené děti prostřednictvím sbírek a darů od jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i v zahraničí.

Čl. III. Členství

Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

O přijetí za člena rozhoduje výbor.

Členství vzniká přijetím člena. Členovi, který se zvlášť významným způsobem, ať profesně nebo soukromě, zasloužil o činnost občanského sdružení Hemojunior, může být udělen status „Čestného členství“, tento status uděluje Výkonný výbor.

Členství zaniká: a) vystoupením člena písemným oznámením, b) úmrtím člena, c) zánikem právnické osoby, d) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady. e) vyloučením člena, který 2 roky nezaplatil členský příspěvek a nepodílí se na činnosti spolku. f) k 31. 12. roku dovršení 18 let věku člena

Čl. IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • volit do orgánů spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi

2. Člen má povinnosti zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • platit členské příspěvky.

Čl. V. Orgány Hemojunioru

Nejvyšším orgánem Hemojunioru je Valná hromada, která určuje hlavní směr činnosti Hemojunioru.

Z řad učastníků Valné hromady jsou na tříleté období voleni členové Výboru Hemojunioru.

Čl. VI. Valná hromada

Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

Valná hromada je usnášeníschopná tehdy, jestliže se sejde alespoň 10 řádných členů.

Valná hromada se usnáší na základních dokumentech upravujících činnost Hemojunioru.

Valná hromada volí členy Výboru. Určuje jejich počet.

Rozhoduje o zániku členství.

Rozhoduje o zániku Hemojunioru a majetkovém vypořádání.

Čl. VII. Výbor

Výbor je výkonným orgánem Hemojunioru, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

Výbor svolává Valnou hromadu dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky.

Výbor řídí činnost spolku, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a další členy, jejichž počet určí Valná hromada.

Předseda a místopředseda jednají jménem Hemojunioru, a to každý samostatně.

Výbor rozhoduje o přijetí člena.

Čl. VIII. Zásady hospodaření

1. Hmotná základna Hemojunioru vzniká z:

 • členských příspěvků
 • dotací, nadací
 • darů
 • výnosů z majetku
 • vlastní hospodářské činnosti Hemojunioru

2. Majetek Hemojunioru slouží:

 • ke krytí nezbytných potřeb spojených s jeho činností,
 • ostatní finanční prostředky slouží především k dotování společných akcí pořádaných pro děti s hemofilií za účelem zkvalitnění jejich života s touto nemocí.

Čl. IX. Zánik spolku

Spolek zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem nebo
 • pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. X. Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.